کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

تقویم آموزشی دانشگاه

بدين وسيله برنامه انتخاب واحد نيمسال دوم 98-97، به شرح جدول ذيل اعلام می گردد. دانشجويان محترم می بايست ضمن رعايت مقررات آموزشی(رعایت پیش نیاز و پس نیاز دروس طبق چارت رشته و همچنین رعایت سقف واحد)، برابر برنامه تعيين شده با مراجعه به سايت دانشگاه انتخاب واحد نمايند.

تاریخ انتخاب واحد

06/بهمن/1397 لغایت 11/بهمن/1397

زمانبندی کلاس ها

13/بهمن/1397 لغایت 23/خرداد/1398

تاریخ حذف و اضافه

27/بهمن/1397 لغایت 02/اسفند/1397

تاریخ امتحانات

25/خرداد/1398 لغایت 06/تیر/1398

توجه: انتخاب واحد به صورت اينترنتی و صرفاً در زمان های ياد شده انجام می پذيرد.

تذکر مهم: با توجه به استانی شدن دانشگاه آزاد اسلامی، زمانهای اعلام شده قابل تمدید نمی باشد.

اداره آموزش و پژوهش
×

پیام