3.2 کـارشـنـاسـی نـا پـیـوسـتـه بدون آزمون

 1. آمـوزش و پـرورش ابـتـدایـی با 50 درصد تخفیف شهریه
 2. آموزش زبـان انـگلیـسی با 50 درصد تخفیف شهریه
 3. آمـوزش ریـاضـی با 50 درصد تخفیف شهریه
 4. حـسـابـداری
 5. مهـندسـی تـکنـولـوژی بـرق – قـدرت با 50 درصد تخفیف شهریه
 6. مهـندسـی فـنـاوری شـبـکـه های انـتقـال با 50 درصد تخفیف شهریه
 7. مهـندسی فـنـاوری کنـتـرل ابـزار دقـیق با 50 درصد تخفیف شهریه
 8. مهـنـدسـی فـنـاوری بـرق مـتـرو با 50 درصد تخفیف شهریه
 9. مهندسی فناوری مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتی با 50 درصد تخفیف شهریه
 10. مهـنـدسـی تـکنـولـوژی نرم افزارکامپیوتر با 50 درصد تخفیف شهریه
 11. مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دیتا با 50 درصد تخفیف شهریه
 12. مـهـنـدسـی اجـرایـی عـمـران با 50 درصد تخفیف شهریه
 13. مـعـمـاری با 50 درصد تخفیف شهریه
 14. مهندسی فنـاوری عمـران – نقـشه بـرداری با 50 درصد تخفیف شهریه
 15. دبـیـر تـربـیـت بـدنی – عـلـوم ورزشـی با 50 درصد تخفیف شهریه

rahmat 2019-01-18