3.1 کارشناسی پیوسته بدون آزمون

 1. مـهنـدسـی بـرق با 50 درصد تخفیف شهریه
 2. مـهنـدسـی کـامـپـیوتـر با 50 درصد تخفیف شهریه
 3. مـهنـدسـی مـعـمـاری با 50 درصد تخفیف شهریه
 4. مـهندسـی عـمـران
 5. فـیزیـک مـهـنـدسـی با 50 درصد تخفیف شهریه
 6. مـدیـریـت فـرهنـگی هنـری با 50 درصد تخفیف شهریه
 7. فـقـه و حقـوق اسـلامـی با 50 درصد تخفیف شهریه
 8. عـلـوم تـربـیـتـی با 50 درصد تخفیف شهریه
 9. مـتـرجـمی زبـان با 50 درصد تخفیف شهریه
 10. مـطالـعـات خـانـواده با 50 درصد تخفیف شهریه
 11. حـسـابـداری
 12. روانـشـنـاسـی

rahmat 2019-01-18