2.2 کاردانی ناپیوسته بدون آزمون

 1. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان با 50 درصد تخفیف شهریه
 2. کاردان فنی برق - قدرت با 50 درصد تخفیف شهریه
 3. برق - قدرت با 50 درصد تخفیف شهریه
 4. نرم افزار کامپیوتر با 50 درصد تخفیف شهریه
 5. آموزش زبان انگلیسی با 50 درصد تخفیف شهریه
 6. حسابداری با 30 درصد تخفیف شهریه
 7. کاردان فنی عمران – زیرسازی راه با 50 درصد تخفیف شهریه
 8. کاردان فنی برق – الکترونیک با 50 درصد تخفیف شهریه
 9. برق – قدرت گرایش توزیع با 50 درصد تخفیف شهریه
 10. راهنمای آموزشی با 50 درصد تخفیف شهریه
 11. آموزش کودکان استثنای و عقب مانده ذهنی با 50 درصد تخفیف شهریه

rahmat 2019-01-18