2.1 کاردانی پیوسته بدون آزمون

 1. الکتروتکنیک - برق صنعتی با 50 درصد تخفیف شهریه
 2. الکترونیک عمومی با 50 درصد تخفیف شهریه
 3. صنایع فلزی جوشکاری با 50 درصد تخفیف شهریه
 4. تاسیسات 1-تهویه مطبوع 2- تبرید با 50 درصد تخفیف شهریه
 5. مکانیک خودرو با 50 درصد تخفیف شهریه
 6. نقشه برداری با 50 درصد تخفیف شهریه
 7. نقشه کشی معماری- معماری با 50 درصد تخفیف شهریه
 8. نقشه کشی عمومی- نقشه کشی و طراحی صنعتی با 50 درصد تخفیف شهریه
 9. ساختمان – کارهای عمومی ساختمان با 50 درصد تخفیف شهریه
 10. مربی کودک با 50 درصد تخفیف شهریه
 11. امور اداری
 12. حسابداری
 13. تربیت بدنی
 14. کامپیوتر – نرم افزار

rahmat 2019-01-18