1.2 سایر تسهیلات

اين واحد دانشگاهي طي تفاهم نامه اي با بيمه، بنياد بركت، امكانات بيمه اي زير را براي دانشجويان خود مهيا كرده است:

rahmat 2019-01-18