4.1 کارشناسی ارشد

  1. روانشناسی عمومی
  2. مدیریت آموزشی
  3. برنامه ریزی درسی
  4. تحقیقات آموزشی
  5. تکنولوژی آموزشی
  6. آموزش و بهسازی منابع انسانی
  7. آموزش بزرگسالان
  8. آموزش زبان انکلیسی
  9. مهندسی برق-قدرت
  10. مهندسی برق کنترل

rahmat 2019-01-18