دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا، Islamic Azad University Neka Branch
Home Mail us RSS-feed
011-3477-5442

تصاویر
گروههای آموزشی

کامپیوتر - برق - عمران - حسابداری - مدیریت و روانشناسی - معارف اسلامی- ارشد تحقیقات آموزشی


نام گروه آموزشی نام مدیر گروه رشته های مرتبط
ارشد تحقیقات آموزشی محمد حاجی زاد کارشناسی ارشد- تحقیقات آموزشی
برق احمد آزادی  
حسابداری مهرداد ولی پور  
عمران امین مالدار کاردانی پیوسته ساختمان (کارهای عمومی ساختمان)
کاردانی ناپیوسته ساختمان (کارهای عمومی ساختمان)
کاردانی ناپیوسته عمران (زیرسازی راه)
کارشناسی ناپیوسته- مهندسی اجرایی عمران
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران- عمران
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان
کامپیوتر رحمت قاسمی
 
کاردانی پیوسته کامپیوتر- نرم افزار
کاردانی ناپیوسته کامپیوتر- نرم افزار
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی- نرم افزارکامپیوتر
کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
علوم پایه و دروس عمومی    
مدیریت و روانشناسی محمد حاجی زاد  
معارف اسلامی حسین باقری  
بیشترکمتر

JavaScript
0