کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

رشته‌های فعال دانشگاه

# نام رشته مقطع گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته چارت درسی
108علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي کارشناسیعلوم تربيتيچارت درسی
125روان شناسيکارشناسیروان شناسي عموميچارت درسی
183مهندسي كامپيوتر- فناوري اطلاعاتکارشناسیکامپيوترچارت درسی
602علوم تربيتيکارشناسیعلوم تربيتيچارت درسی
837مترجمي زبان انگليسيکارشناسیزبان انگليسيچارت درسی
838مهندسي كامپيوتر- نرم افزارکارشناسیکامپيوترچارت درسی
839مهندسي عمرانکارشناسیعمرانچارت درسی
840مهندسي معماريکارشناسیهنر و معماريچارت درسی
190فقه و مباني حقوق اسلاميکارشناسیمعارف اسلاميچارت درسی
640حسابداريکارشناسیحسابداريچارت درسی
852مهندسي برقکارشناسیبرق و تأسيساتچارت درسی
836حسابداريکاردانیحسابداريچارت درسی
104الكتروتكنيك - برق صنعتيکاردانیبرق و تأسيساتچارت درسی
106حسابداريکاردانیحسابداريچارت درسی
141آموزش و پرورش ابتداييکارشناسی ناپیوستهعلوم تربيتيچارت درسی
159مهندسي اجرايي عمرانکارشناسی ناپیوستهعمرانچارت درسی
162معماريکارشناسی ناپیوستههنر و معماريچارت درسی
851مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتيکارشناسی ناپیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
835مهندسي تكنولوژي نقشه برداريکارشناسی ناپیوستهعمرانچارت درسی
342تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشيکارشناسی ناپیوستهتربيت بدنيچارت درسی
611حسابداريکارشناسی ناپیوستهحسابداريچارت درسی
618مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT - ديتاکارشناسی ناپیوستهکامپيوترچارت درسی
843مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوترکارشناسی ناپیوستهکامپيوترچارت درسی
844مهندسي تكنولوژي برق - قدرتکارشناسی ناپیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
845مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
935مهندسي فناوري عمران - نقشه برداريکارشناسی ناپیوستهعمرانچارت درسی
951مهندسي فناوري مكانيك- تأسيسات حرارتي و برودتيکارشناسی ناپیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
960مهندسي فناوري كنترل - ابزار دقيقکارشناسی ناپیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
901آموزش زبان انگليسيکارشناسی ارشدزبان انگليسيچارت درسی
904روانشناسي عموميکارشناسی ارشدروان شناسي عموميچارت درسی
905مديريت آموزشيکارشناسی ارشدعلوم تربيتيچارت درسی
908برنامه ريزي درسيکارشناسی ارشدعلوم تربيتيچارت درسی
910تكنولوژي آموزشيکارشناسی ارشدعلوم تربيتيچارت درسی
850تحقيقات آموزشيکارشناسی ارشدعلوم تربيتيچارت درسی
345آموزش و بهسازي منابع انسانيکارشناسی ارشدعلوم تربيتيچارت درسی
173تاسيسات - تهويه مطبوعکاردانی-پیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
185امور اداريکاردانی-پیوستهعلوم تربيتيچارت درسی
606تربيت بدني- تربيت بدنيکاردانی-پیوستهتربيت بدنيچارت درسی
609نقشه برداري - نقشه برداريکاردانی-پیوستهعمرانچارت درسی
610نرم افزار كامپيوترکاردانی-پیوستهکامپيوترچارت درسی
151مكانيك خودرو - مكانيك خودروکاردانی-پیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
116ساختمان - كارهاي عمومي ساختمانکاردانی-پیوستهعمرانچارت درسی
117الكترونيك - الكترونيك عموميکاردانی-پیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
120نقشه كشي معماري - معماريکاردانی-پیوستههنر و معماريچارت درسی
912حسابداريکاردانی-پیوستهحسابداريچارت درسی
×

پیام