کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

رشته‌های فعال دانشگاه

# نام رشته مقطع گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته چارت درسی
108علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي کارشناسیعلوم تربيتيچارت درسی
141آموزش و پرورش ابتداييکارشناسی ناپیوستهعلوم تربيتيچارت درسی
185امور اداريکاردانی-پیوستهعلوم تربيتيچارت درسی
345آموزش و بهسازي منابع انسانيکارشناسی ارشدعلوم تربيتيچارت درسی
602علوم تربيتيکارشناسیعلوم تربيتيچارت درسی
850تحقيقات آموزشيکارشناسی ارشدعلوم تربيتيچارت درسی
905مديريت آموزشيکارشناسی ارشدعلوم تربيتيچارت درسی
908برنامه ريزي درسيکارشناسی ارشدعلوم تربيتيچارت درسی
910تكنولوژي آموزشيکارشناسی ارشدعلوم تربيتيچارت درسی
125روان شناسيکارشناسیروان شناسي عموميچارت درسی
904روانشناسي عموميکارشناسی ارشدروان شناسي عموميچارت درسی
837مترجمي زبان انگليسيکارشناسیزبان انگليسيچارت درسی
901آموزش زبان انگليسيکارشناسی ارشدزبان انگليسيچارت درسی
183مهندسي كامپيوتر- فناوري اطلاعاتکارشناسیکامپيوترچارت درسی
610نرم افزار كامپيوترکاردانی-پیوستهکامپيوترچارت درسی
618مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT - ديتاکارشناسی ناپیوستهکامپيوترچارت درسی
838مهندسي كامپيوتر- نرم افزارکارشناسیکامپيوترچارت درسی
843مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوترکارشناسی ناپیوستهکامپيوترچارت درسی
116ساختمان - كارهاي عمومي ساختمانکاردانی-پیوستهعمرانچارت درسی
159مهندسي اجرايي عمرانکارشناسی ناپیوستهعمرانچارت درسی
609نقشه برداري - نقشه برداريکاردانی-پیوستهعمرانچارت درسی
835مهندسي تكنولوژي نقشه برداريکارشناسی ناپیوستهعمرانچارت درسی
839مهندسي عمرانکارشناسیعمرانچارت درسی
935مهندسي فناوري عمران - نقشه برداريکارشناسی ناپیوستهعمرانچارت درسی
104الكتروتكنيك - برق صنعتيکاردانیبرق و تأسيساتچارت درسی
117الكترونيك - الكترونيك عموميکاردانی-پیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
151مكانيك خودرو - مكانيك خودروکاردانی-پیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
173تاسيسات - تهويه مطبوعکاردانی-پیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
844مهندسي تكنولوژي برق - قدرتکارشناسی ناپیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
845مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
851مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتيکارشناسی ناپیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
852مهندسي برقکارشناسیبرق و تأسيساتچارت درسی
951مهندسي فناوري مكانيك- تأسيسات حرارتي و برودتيکارشناسی ناپیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
960مهندسي فناوري كنترل - ابزار دقيقکارشناسی ناپیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
106حسابداريکاردانیحسابداريچارت درسی
611حسابداريکارشناسی ناپیوستهحسابداريچارت درسی
640حسابداريکارشناسیحسابداريچارت درسی
836حسابداريکاردانیحسابداريچارت درسی
912حسابداريکاردانی-پیوستهحسابداريچارت درسی
190فقه و مباني حقوق اسلاميکارشناسیمعارف اسلاميچارت درسی
342تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشيکارشناسی ناپیوستهتربيت بدنيچارت درسی
606تربيت بدني- تربيت بدنيکاردانی-پیوستهتربيت بدنيچارت درسی
120نقشه كشي معماري - معماريکاردانی-پیوستههنر و معماريچارت درسی
162معماريکارشناسی ناپیوستههنر و معماريچارت درسی
840مهندسي معماريکارشناسیهنر و معماريچارت درسی
×

پیام