کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

رشته‌های فعال دانشگاه

# نام رشته مقطع گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته چارت درسی
901آموزش زبان انگليسيکارشناسی ارشدزبان انگليسيچارت درسی
345آموزش و بهسازي منابع انسانيکارشناسی ارشدعلوم تربيتيچارت درسی
141آموزش و پرورش ابتداييکارشناسی ناپیوستهعلوم تربيتيچارت درسی
104الكتروتكنيك - برق صنعتيکاردانیبرق و تأسيساتچارت درسی
117الكترونيك - الكترونيك عموميکاردانی-پیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
185امور اداريکاردانی-پیوستهعلوم تربيتيچارت درسی
908برنامه ريزي درسيکارشناسی ارشدعلوم تربيتيچارت درسی
173تاسيسات - تهويه مطبوعکاردانی-پیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
850تحقيقات آموزشيکارشناسی ارشدعلوم تربيتيچارت درسی
606تربيت بدني- تربيت بدنيکاردانی-پیوستهتربيت بدنيچارت درسی
342تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشيکارشناسی ناپیوستهتربيت بدنيچارت درسی
910تكنولوژي آموزشيکارشناسی ارشدعلوم تربيتيچارت درسی
106حسابداريکاردانیحسابداريچارت درسی
611حسابداريکارشناسی ناپیوستهحسابداريچارت درسی
640حسابداريکارشناسیحسابداريچارت درسی
836حسابداريکاردانیحسابداريچارت درسی
912حسابداريکاردانی-پیوستهحسابداريچارت درسی
125روان شناسيکارشناسیروان شناسي عموميچارت درسی
904روانشناسي عموميکارشناسی ارشدروان شناسي عموميچارت درسی
116ساختمان - كارهاي عمومي ساختمانکاردانی-پیوستهعمرانچارت درسی
602علوم تربيتيکارشناسیعلوم تربيتيچارت درسی
108علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي کارشناسیعلوم تربيتيچارت درسی
190فقه و مباني حقوق اسلاميکارشناسیمعارف اسلاميچارت درسی
837مترجمي زبان انگليسيکارشناسیزبان انگليسيچارت درسی
905مديريت آموزشيکارشناسی ارشدعلوم تربيتيچارت درسی
162معماريکارشناسی ناپیوستههنر و معماريچارت درسی
151مكانيك خودرو - مكانيك خودروکاردانی-پیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
159مهندسي اجرايي عمرانکارشناسی ناپیوستهعمرانچارت درسی
852مهندسي برقکارشناسیبرق و تأسيساتچارت درسی
845مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
844مهندسي تكنولوژي برق - قدرتکارشناسی ناپیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
851مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتيکارشناسی ناپیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
843مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوترکارشناسی ناپیوستهکامپيوترچارت درسی
835مهندسي تكنولوژي نقشه برداريکارشناسی ناپیوستهعمرانچارت درسی
839مهندسي عمرانکارشناسیعمرانچارت درسی
618مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT - ديتاکارشناسی ناپیوستهکامپيوترچارت درسی
935مهندسي فناوري عمران - نقشه برداريکارشناسی ناپیوستهعمرانچارت درسی
960مهندسي فناوري كنترل - ابزار دقيقکارشناسی ناپیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
951مهندسي فناوري مكانيك- تأسيسات حرارتي و برودتيکارشناسی ناپیوستهبرق و تأسيساتچارت درسی
183مهندسي كامپيوتر- فناوري اطلاعاتکارشناسیکامپيوترچارت درسی
838مهندسي كامپيوتر- نرم افزارکارشناسیکامپيوترچارت درسی
840مهندسي معماريکارشناسیهنر و معماريچارت درسی
610نرم افزار كامپيوترکاردانی-پیوستهکامپيوترچارت درسی
609نقشه برداري - نقشه برداريکاردانی-پیوستهعمرانچارت درسی
120نقشه كشي معماري - معماريکاردانی-پیوستههنر و معماريچارت درسی
×

پیام