کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

برنامه ريزي درسي908

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10003195آمار استنباطي پيشرفته02
10001569اصول برنامه ريزي آموزشي و درسي02
10012230مكتب هاي تربيتي و آراء فلسفي02
10005046تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته02
10003698برنامه ريزي درسي در آموزش و پرورش پيش دبستاني02
260316مقدمات برنامه ريزي آموزشي ودرسي02
10006746روش هاي آماري در علوم تربيتي02
جمع واحد 0 14

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10006937روش هاي تحقيق پيشرفته و كاربرد كامپيوتر در تحقيقات تربيتي02
10001882اصول و روشهاي برنامه ريزي درسي02
10006857روشهاي تدريس پيشرفته02
10010516كاربرد تئوري ها و اصول يادگيري در برنامه ريزي درسي02
10003699برنامه ريزي درسي در آموزش و پرورش دبستاني02
100249متون زبان خارجه در برنامه ريزي آموزشي و درسي02
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
جمع واحد 0 13

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10012695نظريه و كاربرد نگرش سيستمي در برنامه ريزي آموزشي و درسي02
10001890اصول و روشهاي ارزشيابي در برنامه ريزي درسي02
10003700برنامه ريزي درسي در آموزش و پرورش متوسطه(راهنمايي و،دبيرستان)02
10001817اصول مديريت آموزشي03
جمع واحد 0 9

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10004116پايان نامه60
جمع واحد 6 0
×

پیام