کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

مديريت آموزشي905

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10001568اصول برنامه ريزي آموزشي02
10001817اصول مديريت آموزشي03
10010509كاربرد آمار استنباطي در مديريت آموزشي03
15286004اصول مديريت آموزشي03
2129300روشهاي آماري در علوم تربيتي02
400123وصاياي امام (ره)01
جمع واحد 0 14

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10006940روشهاي تحقيق در مديريت آموزشي12
10005550تئوريهاي سازماني مديريت03
10012187مكاتب فلسفي و آراء تربيتي02
10012560نظارت و راهنمايي آموزشي03
15286010متون زبان تخصصي در مديريت آموزشي02
جمع واحد 1 12

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10004701تجزيه و تحليل سيستم ها02
10006487رفتار و وروابط انساني در سازمان هاي آموزشي02
10011812مديريت نيروي انساني03
10006800روشها و فنون تدريس03
جمع واحد 0 10

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10004116پايان نامه60
جمع واحد 6 0
×

پیام