کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

روانشناسي عمومي904

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10002332انگيزش و هيجان02
10006574روان شناسي رشد پيشرفته02
10006581روان شناسي عمومي پيشرفته03
10006923روشهاي آماري پيشرفته02
10006631روانشناسي عمومي 102
10006632روانشناسي عمومي 202
400123وصاياي امام (ره)01
جمع واحد 0 14

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10006571روان شناسي تجربي20
10006752روش هاي تحقيق در روانشناسي12
10012686نظريه هاي شخصيت02
10010986مباحث جديد در آسيب شناسي رواني02
10011413متون روان شناسي به زبان خارجه03
10002951آسيب شناسي رواني 103
جمع واحد 3 12

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10004358پسيكوفيزيولوژي و نوروپسيكولوژي02
10008844علم النفس دانشمندان اسلامي و مقايسه آن با روان شناسي02
10006588روان شناسي كودكان استثنائي11
10006603روان شناسي يادگيري و تفكر02
جمع واحد 1 7

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10004116پايان نامه60
جمع واحد 6 0
×

پیام