کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

آموزش زبان انگليسي901

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
15515110انگليسي براي اهداف ويژه02
15515129نگارش متون علمي دانشگاهي02
15515122نظريه هاي جامعه شناسي زبان02
15515115اصول و روش تدريس زبانهاي خارجي02
15515111روش تحقيق02
15515119روش تدريس04
جمع واحد 0 14

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
15515120نظريه هاي روانشناسي زبان02
15515118سمينار در مسايل آموزش زبان02
15515116روش تدريس مهارتهاي زبان02
15515114روش تحقيق كمي و كيفي در آموزش زبان02
15515113آزمون سازي02
15515112زبانشناسي02
جمع واحد 0 12

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
15515125زبانشناسي در آموزش زبان02
15515123درآمدي بر تحليل گفتمان02
15515310تدريس عملي11
15515117سنجش و ارزشيابي زبان02
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
10005417تهيه و تدوين مطالب درسي02
جمع واحد 1 10

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10004116پايان نامه60
جمع واحد 6 0
×

پیام