کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

مهندسي برق852

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10007009رياضي پيش دانشگاهي02
10008953فارسي پيش دانشگاهي 02
10007227زبان پيش دانشگاهي02
401357فيزيك پيش دانشگاهي02
10006979رياضي عمومي 103
10009251فيزيك 1 ( حرارت و مكانيك)03
10007179زبان خارجه03
10002264انديشه اسلامي 1 ( مبدا و معاد)02
10010083كارگاه عمومي10
جمع واحد 1 19

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10003748برنامه نويسي كامپيوتر03
10008952فارسي عمومي03
10002717آزمايشگاه فيزيك 110
920001تربيت بدني0.50.5
10009253فيزيك 2 ( الكتريسيته و مغناطيس)03
10006978رياضي عمومي 203
10003111آشنايي با مهندسي برق01
10005137تفسير موضوعي قرآن02
10011967معادلات ديفرانسيل03
جمع واحد 1.5 18.5

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10011539مدارهاي الكتريكي 103
10007158زبان تخصصي برق02
10002119الكترومغناطيس03
10006992رياضي مهندسي03
10001194احتمال مهندسي03
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
10011467محاسبات عددي02
10002523آزفيزيك 210
10010587كارگاه برق10
10012825نقشه كشي مهندسي10
جمع واحد 3 17

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10002242اندازه گيري الكتريكي03
10011532مدارهاي الكتريكي 202
10002151الكترونيك 102
10010946ماشينهاي الكتريكي 102
10004575تاريخ تحليلي صدر اسلام02
10007874سيگنالها و سيستمها03
10002042اقتصادمهندسي03
10007958سيستم هاي ديجيتال 103
جمع واحد 0 20

ترم 5

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10002152الكترونيك 202
10010947ماشينهاي الكتريكي 202
10002133الكترونيك صنعتي03
4001100دانش خانواده و جمعيت02
10002482آزمايشگاه سيستم ديجيتال 110
10001699اصول سيستمهاي مخابراتي03
10007863سيستمهاي كنترل خطي03
10007959سيستم هاي ديجيتال 203
جمع واحد 1 18

ترم 6

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10004833تحليل سيستمهاي انرژي الكتريكي 103
10004516تاريخ فرهنگ و تمدن ايران02
1000402ورزش 1 10
10001387آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي 110
10002483آزسيستم هاي ديجيتال 210
10002500آز مدارهاي الكتريكي و اندازه گيري10
10010945ماشين هاي الكتريكي مخصوص03
10010899ماشينهاي الكتريكي 303
10002469آز الكترونيك صنعتي10
10005480توليد انرژي الكتريكي03
10002484آز سيستم كنترل خطي10
جمع واحد 6 14

ترم 7

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10004834تحليل سيستمهاي انرژي الكتريكي203
10002310انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن02
10004616تاسيسات الكتريكي03
10008796عايقها و فشار قوي03
10004258پروژه30
10009594كارآموزي20
10002756آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي 210
10002546آزمايشگاه الكترونيك10
10002265انديشه اسلامي 2 ( نبوت و معاد)02
جمع واحد 7 13

ترم 8

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
10008733طرح پستهاي فشار قوي و پروژه03
10008741طرح خطوط هوايي انتقال و پروژه03
10003106آشنايي با مباني دفاع مقدس02
10005878حفاظت و رله ها03
23120148آزمايشگاه تحليل سيستمهاي قدرت10
10001215اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)02
جمع واحد 1 14
×

پیام