کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

تحقيقات آموزشي850

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10009134فلسفه آموزش و پرورش02
1520102آمار توصيفي12
10011950مطالعه تطبيقي در نظام آموزش عالي02
10006808روشهاي ارزيابي آموزش02
10007129زبان تخصصي03
جمع واحد 1 11

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10007648سمينار پژوهش در مسايل تعليم و تربيت02
10006852روش هاي تحقيق در علوم تربيتي 102
10006824روش هاي آماري 102
10006618روان شناسي تربيتي و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي02
10007742سنجش و اندازه گيري02
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
جمع واحد 0 11

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10001882اصول و روشهاي برنامه ريزي درسي02
10011222مباني نظري و كاربرد آزمونهاي رواني02
10006853روشهاي تحقيق در علوم تربيتي 202
10006825روشهاي آماري 202
1520107كاربرد كامپيوتر در تحقيقات تربيتي11
10006857روشهاي تدريس پيشرفته02
جمع واحد 1 11

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10004116پايان نامه60
جمع واحد 6 0
×

پیام