کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

حسابداري640

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
21301001اصول حسابداري 104
21301002اقتصاد خرد03
21301003رفتار سازماني03
10007227زبان پيش دانشگاهي02
10007009رياضي پيش دانشگاهي02
10008953فارسي پيش دانشگاهي 02
10002310انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن02
920001تربيت بدني0.50.5
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
جمع واحد 0.5 19.5

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
21301004اصول حسابداري 204
21301005اقتصاد كلان03
21301006رياضي كاربردي 103
21301007حقوق تجارت03
10007179زبان خارجه03
21301008روان شناسي سازماني02
10002264انديشه اسلامي 1 ( مبدا و معاد)02
جمع واحد 0 20

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10005810حسابداري ميانه 104
21301010ماليه عمومي و خط و مشي دولتها02
21301011مكاتبات تجاري و گزارش نويسي02
10008952فارسي عمومي03
10004378پول و ارز بانكداري 03
10002265انديشه اسلامي 2 ( نبوت و معاد)02
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
21301009رياضي كاربردي 203
جمع واحد 0 20

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
21301013كنترلهاي داخلي و نظام رهبردي شركتي03
10005811حسابداري ميانه 204
21301012آمار كاربردي 102
21301014اصول تنظيم و كنترل بودجه دولت02
21301015بهايابي 103
10004575تاريخ تحليلي صدر اسلام02
21301016مالي 103
1000402ورزش 1 10
جمع واحد 1 19

ترم 5

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10005788حسابداري پيشرفته 103
21301017بهايابي 203
21301018اصول حسابرسي 103
21301019مباني حسابداري بخش عمومي03
21301020آمار كاربردي 202
21301021مالي 203
10004516تاريخ فرهنگ و تمدن ايران02
جمع واحد 0 19

ترم 6

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10005789حسابداري پيشرفته 203
21301022اصول حسابرسي 203
21301023حسابداري و حسابرسي بخش عمومي03
21301024بازار سرمايه و ابزار تامين مالي اسلامي03
10007150زبان تخصصي 102
4001100دانش خانواده و جمعيت02
21301025نرم افزار هاي كاربردي در حسابداري03
جمع واحد 0 19

ترم 7

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
21301026مديريت سرمايه گذاري02
21301027مباني حسابداري مديريت03
10007151زبان تخصصي 2 02
21301098تحقيق در عمليات03
21301029روش تحقيق02
21301030مالياتي 102
21301031حسابداري موارد خاص02
10003106آشنايي با مباني دفاع مقدس02
10001215اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)02
جمع واحد 0 20

ترم 8

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
21301032حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي02
21301033مالياتي 202
10005137تفسير موضوعي قرآن02
جمع واحد 0 6
×

پیام