کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

نقشه برداري - نقشه برداري609

ترم 0

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
4001100دانش خانواده و جمعيت02
10002264انديشه اسلامي 1 ( مبدا و معاد)02
10001215اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)02
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
920001تربيت بدني0.50.5
10008952فارسي عمومي03
10007179زبان خارجه03
10007227زبان پيش دانشگاهي02
10007009رياضي پيش دانشگاهي02
100608فيزيك پيش دانشگاهي02
10002110مباني كامپيوتر و برنامه نويسي02
82161058روشهاي كنترل و تنظيم دستگاههاي نقشه برداري03
82161057مباني نقشه برداري03
10010424كارآفريني 12
10003106آشنايي با مباني دفاع مقدس02
82172114رياضي 603
10012055مقدمات زمين شناسي و ژئومورفولوژي02
10009788كارتوگرافي02
10005062تعيين موقعيت نسبت به اجرام سماوي11
10008900عمليات كارتوگرافي10
10008912عمليات نقشه برداري عمومي 210
10008913عمليات نقشه برداري مسير10
10008979فتوگرامتري 102
10008980فتوگرامتري 202
10012758نقشه برداري عمومي 202
10012760نقشه برداري مسير02
10008893عمليات ژئودزي 110
10008894عمليات ژئودزي 210
10008898عمليات فتوگرامتري 110
10008897عمليات فتوگرامتري 210
10007426ژئودزي 102
10007420ژئودزي 202
10013017هيدروگرافي02
82167311اتوماسيون در نقشه برداري11
82167125كاداستر02
100772كارورزي20
10001681اصول سرپرستي02
101247كارگاه كنترل و تنظيم دستگاه هاي نقشه برداري10
82167127نقشه برداري زيرزميني02
10010132كارگاه محاسبه و ترسيم 310
10010131كارگاه محاسبه و ترسيم 410
10010133كارگاه محاسبه و ترسيم 510
10010134كارگاه محاسبه و ترسيم 610
82167129ايمني و بهداشت كمك هاي اوليه02
10005502تئوري خطاها02
10009784كاربرد كامپيوتر در نقشه برداري 211
82167313كاربرد كامپيوتر در نقشه برداري(3)11
10003743برنامه نويسي با كامپيوتر12
10007027رياضي كاربردي02
10007223زبان فني02
جمع واحد 20.5 73.5
×

پیام