کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

آموزش و بهسازي منابع انساني345

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
2129302مباني آموزش بزرگسالان02
10011709مديريت منابع انساني02
10007128زبان تخصصي02
10003195آمار استنباطي پيشرفته02
2129304طراحي برنامه هاي آموزش ضمن خدمت02
2129300روشهاي آماري در علوم تربيتي02
2129306روابط انساني در سازمان هاي آموزشي03
جمع واحد 0 15

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10006936روش هاي تحقيق پيشرفته02
2129308مديريت آموزشي و بهسازي منابع انساني02
2129310روش هاي تدريس در آموزش و بهسازي منابع انساني02
2129309ارزشيابي دوره هاي آموزشي02
15286004اصول مديريت آموزشي03
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
جمع واحد 0 12

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
2129320آموزش و بهسازي منابع انساني در كشورهاي پيشرفته02
2129313آموزش از راه دور و كاربرد آن در آموزش و بهسازي منابع انساني02
2129318كارورزي در آموزش و بهسازي20
2129317بهسازي سازماني OD02
10006478رفتار سازماني02
جمع واحد 2 8

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10004116پايان نامه60
جمع واحد 6 0
×

پیام