کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

امور اداري185

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
920001تربيت بدني0.50.5
10002264انديشه اسلامي 1 ( مبدا و معاد)02
10007179زبان خارجه03
10007227زبان پيش دانشگاهي02
10008952فارسي عمومي03
82185001مباني علم اداره02
10001567اصول برنامه ريزي 02
82185003اصول سازماندهي02
10005591جامعه شناسي عمومي 02
10001215اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)02
10007009رياضي پيش دانشگاهي02
جمع واحد 0.5 22.5

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10011186مباني كامپيوتر و برنامه نويسي02
10006964رياضي عمومي 02
10006479رفتار سازماني 02
10005902حقوق اساسي02
10001643اصول حسابداري 103
10006628روان شناسي عمومي 02
82185008كنترل وتنظيم بودجه02
82185010كاربرد رايانه دراموراداري 111
جمع واحد 1 16

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10006986رياضي كاربردي02
10005891حقوق اداري و استخدامي 02
8218518تشكيلات و روشهاي اداري11
8218519كاربرد رايانه در امور اداري 211
4001100دانش خانواده و جمعيت02
10003106آشنايي با مباني دفاع مقدس02
10003240آمار و احتمالات مقدماتي 21
8218512كليات علم اقتصاد03
8218513مكاتبات اداري و اداره امور دفتري11
جمع واحد 5 15

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
8218520نظامهاي حقوق و دستمزد11
8218521بايگاني و اداره امور اسنادي11
8218523روش تحقيق و ماخذ شناسي11
8218526كارپردازي امور و اداره اموال11
8218527آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي10
10007128زبان تخصصي02
10001647اصول حسابداري 203
400333وصاياي امام01
10009594كارآموزي20
10010424كارآفريني 12
400999آشنايي با قرآن01
جمع واحد 8 13

ترم 5

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10011709مديريت منابع انساني02
10005989حقوق كار و تامين اجتماعي 02
8218524سازمان و وظايف انبارها02
10009497قانون كار01
10007520سازمان و مديريت 02
8215526مطالعات اجتماعي03
8215527برنامه ريزي تحصيلي و شغلي01
8215528امور عمومي بازرگاني 03
جمع واحد 0 16
×

پیام