کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

مكانيك خودرو - مكانيك خودرو151

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10007009رياضي پيش دانشگاهي02
401357فيزيك پيش دانشگاهي02
10007227زبان پيش دانشگاهي02
10011186مباني كامپيوتر و برنامه نويسي02
10008952فارسي عمومي03
10013053هيدروليك و پنوماتيك02
10002816آز هيدروليك و پنوماتيك10
10001215اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)02
10006442رسم فني تخصصي11
10011480محاسبات فني02
جمع واحد 2 18

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10007179زبان خارجه03
10006967رياضي603
82105117فيزيك مكانيك02
10009281فيزيك حرارت02
10002726آزمايشگاه فيزيك حرارت10
82161120تكنولوژي سوخت رساني202
10009997كارگاه سوخت رساني 220
10005165تكنولوژي انتقال قدرت202
10009843كارگاه انتقال قدرت معمولي220
جمع واحد 5 14

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
920001تربيت بدني0.50.5
10002264انديشه اسلامي 1 ( مبدا و معاد)02
10006968رياضي702
10001410استاتيك03
10004939ترموديناميك02
10002587آزمايشگاه ترموديناميك10
82161210كارگاه انتقال قدرت اتوماتيك20
10006445رسم فني411
10005212تكنولوژي شاسي و بدنه 202
10010002كارگاه شاسي و بدنه 2 30
جمع واحد 7.5 12.5

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
400123وصاياي امام (ره)01
10007223زبان فني02
10012026مقاومت مصالح02
10002794آزمايشگاه مقاومت مصالح10
10012154مكانيك سيالات02
10005196تكنولوژي دستگاههاي الكتريكي خودرو02
10009952كارگاه دستگاههاي الكتريكي خودرو30
10005236تكنولوژي مولد قدرت203
82161217كارگاه مولد قدرت 2 30
10012786نقشه كشي با كامپيوتر11
جمع واحد 8 13

ترم 5

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10010424كارآفريني 12
10001179اجزا ماشين03
10010196كارگاه نقص يابي قسمت هاي مختلف خودرو10
10009594كارآموزي20
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
4001100دانش خانواده و جمعيت02
10001681اصول سرپرستي02
10003106آشنايي با مباني دفاع مقدس02
82161052مكانيك عمومي02
82161053تكنولوژي موتورهاي ديزلي02
جمع واحد 4 16
×

پیام