کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

آموزش و پرورش ابتدايي141

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10011923مشاوره ي كودك02
10001893اصول و فلسفه آموزش و پرورش03
10005567جامعه شناسي آموزش و پرورش02
10006619روان شناسي رشد02
268608روشهاي نوين ياددهي - يادگيري و كاربرد آن در دوره ابتدايي12
10009088فعاليتهاي پرورشي اجتماعي02
1000402ورزش 1 10
جمع واحد 2 13

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10011088مباني برنامه ريزي درسي02
10003284آموزش علوم تجربي دوره ابتدايي11
10007179زبان خارجه03
10004575تاريخ تحليلي صدر اسلام02
268603روان شناسي زبان ( با تاكيد بر آموزش زبان فارسي )12
10006746روش هاي آماري در علوم تربيتي02
268938مباني برنامه ريزي درسي02
جمع واحد 2 14

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10001575اصول بهداشت و كمك هاي اوليه02
10008479طراحي آموزشي11
10003280آموزش رياضي دوره ابتدايي11
10004788تحليل برنامه هاي درسي دوره ي ابتدايي11
10003291آموزش و پرورش تطبيقي02
جمع واحد 3 7

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10007157زبان تخصصي (متون تخصصي در آموزش و پرورش ابتدايي)02
10004808تحليل محتواي كتابهاي درسي دوره ابتدايي 111
10010556كاربردنرم افزارهاي رايانه اي در آموزش ابتدايي11
10006718روش تدريس تعليمات ديني11
10003287آموزش مطالعات اجتماعي دوره ابتدايي11
10003289آموزش هنر در دوره ابتدايي11
10006674روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي11
جمع واحد 6 8

ترم 5

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10008627طراحي و مطالعه مسائل يادگيري و آموزش21
10004516تاريخ فرهنگ و تمدن ايران02
268615ارزشيابي پيشرفت تحصيلي11
10004809تحليل محتواي كتاب هاي درسي دوره ابتدايي 211
10006564روان شناسي يادگيري02
10006716روش تدريس تربيت بدني11
10007511سازمان و مديريت در آموزش و پرورش02
268601روانشناسي يادگيري02
جمع واحد 5 12

ترم 6

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10006538روان شناسي بازي02
10005137تفسير موضوعي قرآن02
10002265انديشه اسلامي 2 ( نبوت و معاد)02
10002310انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن02
268627اصول و مباني آموزش و پرورش ابتدائي02
268630روش تدريس علوم تجربي دوره ابتدايي02
268628روش تدريس فارسي دوره ابتدايي02
268629روش تدريس رياضي دوره ابتدايي02
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
4001100دانش خانواده و جمعيت02
جمع واحد 0 20
×

پیام