کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

الكترونيك - الكترونيك عمومي117

ترم 0

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
96000105 سيستم هاي كنترل خطي02
جمع واحد 0 2

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10007009رياضي پيش دانشگاهي02
401357فيزيك پيش دانشگاهي02
10007227زبان پيش دانشگاهي02
10011186مباني كامپيوتر و برنامه نويسي02
10006977رياضي عمومي03
22222113فيزيك الكتريسيته و مغناطيس02
22222114اصول مدارها ي ديجيتال02
22222110تحليل مدارهاي الكتريكي03
22222216آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي10
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
22222211آزمايشگاه مدارهاي ديجيتال10
10011538مدار الكتريكي02
22222128الكترونيك عمومي(2) (جبراني)02
22222130مباني مخابرات وراديو (جبراني)02
22222127مباني ديجيتال (جبراني)02
10010424كارآفريني 12
جمع واحد 3 29

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
22222126ماشين هاي الكتريكي02
22222229كارگاه ماشين هاي الكتريكي و مدار فرمان10
22222119ميكروپروسسور02
10007179زبان خارجه03
22222112رياضي كاربردي02
22222120تحليل مدارهاي الكترونيكي03
22222117سيستم هاي مخابراتي03
10008952فارسي عمومي03
22222222كارگاه الكترونيك10
جمع واحد 2 18

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
22222214طراحي و ساخت مدارچاپي به كمك كامپيوتر10
22222217آزمايشگاه سيستم هاي مخابراتي10
22222212الكترونيك صنعتي03
22222121كاربرد ابزار دقيق و كنترل02
22222125ميكروكنترولر02
22222115زبان فني02
22222123سيستم تلويزيون03
22222223كارگاه تعميرات تلويزيون10
22222215آزمايشگاه الكترونيك صنعتي10
10001681اصول سرپرستي02
22222310كاربرد رايانه در الكترونيك10
10003106آشنايي با مباني دفاع مقدس02
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
جمع واحد 5 17

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
22222227مدار مجتمع خطي03
22222213آزمايشگاه مدارهاي مجتمع10
22222116تلويزيون رنگي03
22222218آزمايشگاه تكنيك پالس10
22222224آزمايشگاه ميكروپروسسور10
22222210كارگاه plc10
22222221پروژه ساخت20
10002264انديشه اسلامي 1 ( مبدا و معاد)02
920001تربيت بدني0.50.5
10001215اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)02
4001100دانش خانواده و جمعيت02
10009594كارآموزي20
22222118تكنيك پالس02
جمع واحد 8.5 14.5
×

پیام