کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

حسابداري106

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10007009رياضي پيش دانشگاهي02
10007227زبان پيش دانشگاهي02
10008953فارسي پيش دانشگاهي 02
10001215اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)02
10001644اصول حسابداري 104
10001740اصول علم اقتصاد 103
920001تربيت بدني0.50.5
10011149مباني سازمان و مديريت03
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
جمع واحد 0.5 19.5

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10007006رياضيات پايه03
10007179زبان خارجه03
10008952فارسي عمومي03
10001648اصول حسابداري 204
10001745اصول علم اقتصاد 203
10005910حقوق بازرگاني 03
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
جمع واحد 0 20

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10001649اصول حسابداري 304
10007038رياضي و كاربرد آن در مديريت03
10010956ماليه عمومي 03
10004378پول و ارز بانكداري 03
10007128زبان تخصصي02
4001100دانش خانواده و جمعيت02
10010424كارآفريني 12
جمع واحد 1 19

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10005801حسابداري صنعتي 103
10005823حسابرسي03
10003253آمار و كاربرد آن در مديريت04
1001626اصول تنظيم و كنترل بودجه دولتي02
10005809حسابداري ميانه 04
10002264انديشه اسلامي 1 ( مبدا و معاد)02
10003106آشنايي با مباني دفاع مقدس02
جمع واحد 0 20

ترم 5

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10005802حسابداري صنعتي 203
10005790حسابداري دولتي 03
جمع واحد 0 6
×

پیام