کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع

عباس رمضان زاده زیدی

  • ساماندهی و نظارت برکلیه امور مرتبط با مدیریت منابع انسانی دانشگاه
  • نظارت بر انجام کلیه امور اداری و استخدامی کارکنان
  • نظارت بر اجرای صحیح مصوبات هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه
  • مدیریت و نظارت بر تهيه، تدوين، بازنگري و اصلاح دستورالعمل‌ها و قوانين مورد نياز و نظارت بر حسن اجراي ضوابط اداري، رفاهي، پرسنلي 
  • كنترل و تاييد نهايي احكام صادره، گزارش كار ماهانه و ساير فرم ها و اسناد مرتبط با امور اداري، پرسنلی و رفاهی کارکنان
  • نظارت بر انجام امور اداري، صدور احكام و محاسبه و استخراج اضافه کار، تأخیر، غیبت، مرخصی و مأموریت كاركنان 
  • تهیه وتدوین آئین نامه‌ها، بخشنامه ها ودستورالعمل‌های لازم اداری وابلاغ آنها به واحدهای مربوط
  • نظارت بر کلیه امور خدمات عمومی و پشتیبانی 
  • نظارت بر انجام کلیه امور دبیرخانه مرکزی 
  • برنامه ریزی تایید و تخصیص بهینه منابع انسانی و زمینه سازی افزایش سطح کارایی و اثر بخشی عملکرد 
  • تصميم سازي و ارايه گزارشات تحليلي و مديريتي به مقامات مافوق در چارچوب وظايف محوله
  • نظارت و ايجاد هماهنگي بين ادارات و بخش هاي تابعه
  • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در حدود مقررات موجود

وظایف مسئول امور مالی


  • انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات و آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
  • دریافت و پیگیری وصول مطالبات مالی دانشگاه
  • تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در خصوص مواردی از قبیل دریافتها، پرداختها و اعتبارات و تعهدات،نگهداری
دفاتر تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مقامات ذیصلاح 
  • همکاری در تهیه و تدوین بودجه دانشگاه با واحد برنامه و بودجه
  • پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه و انجام کلیه امور مربوط به مطالبات مالی دانشگاه
  • اعمال نظارت در حفظ، نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین نامه های اموال و نحوه استفاده از آنها
  • تهیه و تنظیم گزارش‌های عملکرد مالی و ارائه گزارش های لازم به مراجع ذیربط
  • نظارت و ايجاد هماهنگي بين ادارات و بخش‌هاي تابعه
  • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق 

وظایف اداره اموال

  • کنترل اموال کلیهءواحدها
  • انجام محاسبات آماری بمنظور تشخیص صورت خرید کالاهای مورد پیشنهاد واحدها 
  • پلاک کوبی اموال خریداری شده هنگام تحویل به واحدها 
  • اعمال نظارت در حفظ ونگهداری اموال ونحوه استفاده از آن با همکاری واحدها
  • رسیدگی به صورت اموال اسقاط وزائد واحدهای تابعه دانشگاه 
  • کنترل حساب اموال توسط صاحب جمعان اموال در طول سال 
  • نظارت بر نقل وانتقال اموال وصدور اسناد انتقال 
  • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

اداره تدارکات وانبار

  • دریافت فهرست لوازم فنی و اداری مورد نیاز واحدها وتنظیم برنامه‌ خرید وتدارک آن‌ها بر اساس برنامه‌ زمانی والویت‌ها 
  • دریافت درخواست کالا از واحدها وثبت وپیگیری آن تا هنگام تحویل کالا
  • استعلام بهاء (یا مناقصه) ومقایسه قیمت‌ها وانتخاب نازل‌ترین قیمت برابر مقررات
  • تهیه برنامه سفارشات براساس برنامه خرید وموافقتنامه معامل ومتعامل
  • وصول کالا وتوزیع آن به واحدهای مربوط
  • پیگیری کسری کالاها
  • کنترل انبار بوسیلهء کاردکس یا کامپیوتر وانجام محاسبات آماری بمنظور تشخیص خرید کالاهای مورد پیشنهاد واحدها
  • تنظیم اسناد هزینه خریدها وارسال آن به واحد امور مالی
  • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

وظایف دبیرخانه

  • دریافت و ثبت نامه های وارده از کلیهء موسسات (اعم از دولتی وغیردولتی) و واحدهای تحت پوشش دانشگاه 
  • ثبت وارسال نامه ها ، بخشنامه ها، دعوتنامه های صادره واحدها 
  • پیگیری امور اتوماسیون و جوابگویی و رفع مشکل و ارائه راهنمایی حضوری و تلفنی.
  • تفکیک وتوزیع نامه ها، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ونگهداری یک نسخه از هریک
  • انجام کلیهء امور دفتری دانشگاه
  • انجام امور تایپی دانشگاه
  • ارسال مرسولات از طریق پست پیشتاز، سفارشی، عادی گزارش هزینه های پستی به رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع انسانی و صدور گواهی انجام کار جهت پرداخت
  • پاسخ به مراجعین جهت ردیابی نامه های ایشان
  • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

وظایف اداره رفاه کارکنان

  • برقراری بیمه تکمیلی درمان برای اعضای هیئت علمی و کارکنان و جمع‌آوری اسناد و اخذ هزینه و تحویل به همکاران 
  • ایجاد تسهیلات برای امکان استفاده از مراکز اقامتی همچون مهمانسراهای دانشگاه‌های سراسر کشور و سایر آن
  • ارائه کلیه تسهیلات بیمه تامین اجتماعی اعم از صدور اولیه، تمدید، تعویض، صدور المثنی و ... .
  •    ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای اعم از بیمه تکمیلی درمانی و عمر مطابق بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه و همچنین سایر بیمه‌های مورد درخواست همکاران که پس از استعلام از شرکت‌های بیمه‌ای و همچنین نیازسنجی همکاران تلاش می‌گردد قرارداد بیمه بصورتی منعقد شود که پاسخگوی نیازهای عمده همکاران و رضایتمندی بیشتر با کمترین حق بیمه باشد.
  • صدور معرفینامه برای همکاران جهت استفاده از امکانات رفاهی سایر واحدهای دانشگاهی و اماکن اقامتی دانشگاه
  • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

وظایف اداره دفترداری وتنظیم حساب ها

  • نگهداری ضمانت نامه ها واوراق بهادار وسپرده ها 
  • نگهداری وثبت سند حسابداری و دفاتر روزنامه، کل و معین
  • کنترل دفاتر معین از طریق حسابها و دفترکل 
  • رسیدگی به حساب های بانکی از طریق تهیهءصورت های مغایرات بانکی 
  • تهیه تراز ماهیانه وصورت‌های مالی وارسال آنها به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی 
  • رسیدگی به اسناد و لیست‌های حقوق ومزایای اعضای هیات علمی و کارکنان از نظر رعایت مقررات و وجود مدارک لازم وصحت محاسبه
  • رسیدگی به صورت وضعیت‌های پیمانکاران وصورت حساب‌های مهندسین مشاور
  • رسیدگی به اسناد خرید وسایر هزینه‌های اداری وآموزشی با رعایت کامل قوانین ومقررات مالی 
  • همکاری با حسابرسان منتخب در مواقع لزوم 
  • همکاری با سایر واحدهای امور مالی دررفع ایراد ونواقص اسناد 
  • رسیدگی به صورتجلسات تحویل وتحول روساء دانشگاه

وظایف اداره کارگزینی

  • تهیه وتنظیم کلیه احکام پرسنلی کارکنان با توجه به مقررات مصوب
  • اظهارنظر وپاسخ به سئوالات واحدهای مختلف درمورد مسائل پرسنلی
  • صدور احکام انتصاب، انتقال، ماموریت، ترفیع، مرخصی و بازنشستگی کارکنان طبق قوانین ومقررات
  • انجام امور ترفیع کارکنان برابر مقررات مربوط 
  • تهیه آمار و نمودارهای مختلف پرسنلی
  • حفظ و نگهداری پرونده های پرسنلی اعم از جاری و راکد وغیره
  • هماهنگی در امور مربوط به مقررات وآئین نامه ها وبخشنامه ها ودستورالعملهای مربوط به امور اداری 
  • جمع آوری وتنظیم اطلاعات پرسنلی و آمار کلیه کارکنان دانشگاه 
  • جمع آوری، ثبت و ارسال اطلاعات مربوط به ساعات کاری، اضافه کاری و مرخصی کارکنان به امور مالی دانشگاه 
×

پیام