کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

تقویم آموزشی دانشگاه

دانشجويان محترم می بايست ضمن رعايت مقررات آموزشی(رعایت پیش نیاز و پس نیاز دروس طبق چارت رشته و همچنین رعایت سقف واحد)، برابر برنامه تعيين شده با مراجعه به سايت دانشگاه انتخاب واحد نمايند.

نیمسال انتخاب واحد کلاس ها حذف و اضافه امتحانات
98-99-1980609 لغایت 980621980623 لغایت 981012980706 لغایت 980711981014 لغایت 981026
98-99-2981105 لغایت 981110981112 لغایت 990322981126 لغایت 981201990324 لغایت 990405

توجه: انتخاب واحد به صورت اينترنتی و صرفاً در زمان های ياد شده انجام می پذيرد.

تذکر مهم: با توجه به استانی شدن دانشگاه آزاد اسلامی، زمانهای اعلام شده قابل تمدید نمی باشد.

اداره آموزش و پژوهش
×

پیام