کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

دفترچه تلفن

سمت شماره نام داخلی
ریاست
مسئول دفترریاست و روابط عمومی 34775441 آقای هاشم بالویی 450
مسئول حراست 34775440 آقای جواد عموزاد 444
کارشناس حقوقی 34775440 آقای جواد عموزاد 444
معاون
معاون دانشگاه 34775442 دکتر رحمت درزی 451
آموزش
رییس دانشکده 34775442 دکتر رسولی 416
مسئول آموزش 34775442 خانم حاجیان 211
کارشناس آموزش 34775442 آقای اکبرزاده 212
کارشناس آموزش 34775442 خانم باقری 215
کارشناس آموزش 34775442 خانم علیزاده 216
امتحانات 34775442 خانم آهنگری 217
کارآموزی و کلاسها 34775442 آقای خوشی 183
کارگزینی هیات علمی 34775442 خانم ارکان نیا 312
مدیران گروه
مدیر گروه کامپیوتر 34775442 دکتر سهیلی 407-301
مدیرگروه برق 34775442 دکتر آزادی 410
مدیر گروه عمران و معماری 34775442 دکتر مالدار 416
مدیر گروه معارف اسلامی و فقه و حقوق 34775442 دکتر باقری 000
مدیر گروه مدیریت و روانشناسی 34775442 دکتر بریمانی 409
مدیر گروه حسابداری 34775442 دکتر رمضان زاده 200
مدیر گروه زبان انگلیسی 34775442 دکتر رسولی 415
مدیر گروه علوم پایه 34775442 دکتر درزی 415
فرهنگی
مسئول امور فرهنگی 34775442 حجه‌الاسلام قربانی 300
کارشناس امور فرهنگی 34775442 آقای کاظمی 412
کارشناس امور فرهنگی 34775442 خانم ساداتی 205
پژوهش
مسئول پژوهش و فناوری 34775442 آقای محمدیان 213
کارشناس کتابخانه 34775442 خانم هاشمی 100
کارشناس پژوهش 34775442 آقای حسن پور 206
دانشجویی
مسئول امور دانشجویی 34775442 خانم معافی 313
کارشناس دانشجویی 34775442 آقای رضایی 314
اداری و مالی
رییس اداره توسعه مدیریت و منابع 34775446 آقای دکتر رمضان زاده 200
اداری
مسئول اداری 34775442 آقای عابد 201
کارشناس دفتر توانمندسازی 34775442 خانم یوسفی 202
کارگزین 34775442 خانم کوچکی 205
آبدارخانه 34775442 آقای اسماعیل زادخویی 209
آبدارخانه 34775442 آقای روح الله ابراهیمی 405
مالی
مسئول امور مالی 34775442 آقای عسگری 203
صندوق رفاه 34775442 آقای اکبری 204
عمرانی
کارشناس عمرانی 34775441 آقای عرب زاده 450
کارشناس تاسیسات 34775442 آقای نودهی 207
×

پیام