دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا، Islamic Azad University Neka Branch
Home Mail us RSS-feed
011-3477-5442

تصاویر

آموزشی و دانشجوییگروههای آموزشی |  قوانین و مقررات آموزشی | سرفصل درس ها
بیشترکمتر

نام و نام خانوادگی سمت سازمانی اطلاعات بیشتر تصویر
  معاون آموزشی و دانشجویی    
   مدیر آموزش    
الهه حاجیان نژاد  مسئول آموزش   الهه حاجیان
حسین اکبرزاده  کارشناس آموزش   حسین اکبرزاده
علی اصغر رضایی  کارشناس امتحانات   علی اصغر رضایی
معصومه باقری  کارشناس آموزش    
 حوا کوچکی  کارشناس آموزش    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
JavaScript
0