دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا، Islamic Azad University Neka Branch
Home Mail us RSS-feed
011-3477-5442

تصاویر
تماس با ما
آدرس: نکا، کیلومتر 6 جاده نکا-بهشهر بعد از پایانه حمل و نقل مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا
تلفن:  3-01134775442      دورنگار 01134775444    ایمیل info@iauneka.ac.ir
کد پستی 86114-48411

تماس با ما

بیشترکمتر

حوزه ریاست

ریاست دانشگاه   SMS: 30005903
Email: bagheri@iauneka.ac.ir
روابط عمومی 0152-578-2441 info@iauneka.ac.ir
دفتر فرهنگ اسلامی 0152-578-2449 farhangi@iauneka.ac.ir
حراست 0152-578-2440 herasat@iauneka.ac.ir

آموزشی و دانشجویی

معاون آموزشی و دانشجویی 0152-578-2448 amozesh@iauneka.ac.ir

اداری و مالی

معاون اداری و مالی 0152-578-2446 mali@iauneka.ac.ir
کارشناسان مالی 0152-578-2442(3)
داخلی 116
asgari@iauneka.com
akbari@iauneka.com

پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوری 0152-578-2447 rvp@iauneka.ac.ir
کارشناس فناوری اطلاعات 0152-578-2442
داخلی 111
ict@iauneka.ac.ir
کارشناس پژوهش    
کارشناس کتابخانه 0152-578-2442
داخلی 106
lib@iauneka.ac.ir
JavaScript
0