4 تحصیلات تکمیلی

پذیرش با آزمون از طریق سایت سازمان سنجش کشور می باشد.

زیربخشها
Islamic Azad University, Neka Branch