1 تسهیلات دانشگاهزیربخشها
Islamic Azad University, Neka Branch