کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3440 6000

رشته‌های فعال دانشگاه

# نام رشته مقطع گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته چارت درسی
50مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی پیوستهزبان انگلیسیحسن رسولیخانم کوچکیجدول آرایش ترمی
58آموزش زبان انگلیسی ورودی بهمنکاردانی ناپیوستهزبان انگلیسیحسن رسولیآقای ابراهیمیجدول آرایش ترمی
59آموزش زبان انگلیسی ورودی مهرکارشناسی ناپیوستهزبان انگلیسیحسن رسولیخانم کوچکیجدول آرایش ترمی
60آموزش زبان انگلیسی ورودی بهمنکارشناسی ناپیوستهزبان انگلیسیحسن رسولیخانم کوچکیجدول آرایش ترمی
18آموزش زبان انگليسيکارشناسی ارشدزبان انگلیسیحسن رسولی خورشیدیخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
57آموزش زبان انگلیسی ورودی مهرکاردانی ناپیوستهزبان انگلیسیحسن رسولی خورشیدیآقای ابراهیمیجدول آرایش ترمی
28فقه و مباني حقوقکارشناسی پیوستهفقه و حقوقحسین باقریخانم کوچکیجدول آرایش ترمی
3تربیت بدنیکاردانی پیوستهتربیت بدنیدکتر درزیآقای اکبرزادهجدول آرایش ترمی
33تربيت بدني و علوم ورزشي_گرايش مديريت ورزشيکارشناسی ناپیوستهتربیت بدنیرحمت درزیآقای اکبرزادهجدول آرایش ترمی
35تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوستهتربیت بدنیرحمت درزیآقای اکبرزادهجدول آرایش ترمی
25روانشناسي ورودی 96 و ماقبلکارشناسی پیوستهروانشناسیرضا دنیویخانم کوچکیجدول آرایش ترمی
30روانشناسي عمومیکارشناسی ارشدروانشناسیرضا دنیویخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
34روانشناسی عمومی ورودی 98 به بعدکارشناسی ارشدروانشناسیرضا دنیویخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
56روانشناسی از ورودی 97 به بعدکارشناسی پیوستهروانشناسیرضا دنیویخانم کوچکیجدول آرایش ترمی
16مكانيك خودروکاردانی پیوستهبرق و تاسیساتسید جعفر فاضلیآقای ابراهیمیجدول آرایش ترمی
36مهندسی برق قدرتکارشناسی پیوستهبرق و تاسیساتسید جعفر فاضلیخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
47مهندسی تکنولوژی برق قدرتکارشناسی ناپیوستهبرق و تاسیساتسید جعفر فاضلیخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
48تاسیسات حرات مرکزیکاردانی پیوستهبرق و تاسیساتسید جعفر فاضلیآقای ابراهیمیجدول آرایش ترمی
49مهندسی تکنولوژی برق کنترلکارشناسی ناپیوستهبرق و تاسیساتسید جعفر فاضلیخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
10الکتروتکنیککاردانی پیوستهبرق و تاسیساتسید جعفر فاضلی آبلوییآقای ابراهیمیجدول آرایش ترمی
20مهندسی برق_قدرتکارشناسی ارشدبرق و تاسیساتسید جعفر فاضلی آبلوییخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
21مهندسی برق_كنترلکارشناسی ارشدبرق و تاسیساتسید جعفر فاضلی آبلوییخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
40مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهبرق و تاسیساتسید جعفر فاضلی آبلوییخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
55مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردیکارشناسی ناپیوستهبرق و تاسیساتسید جعفر فاضلی آبلوییخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
14نرم افزار كامپيوترکاردانی پیوستهکامپیوترعلی دادآقای ابراهیمیجدول آرایش ترمی
32مهندسي نرم افزارکارشناسی پیوستهکامپیوترعلی دادخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
39مهندسي تكنولوژي نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهکامپیوترعلی دادخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
8مديريت آموزشيکارشناسی ارشدمدیریتمحمد حاجی زادخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
15امور اداريکاردانی پیوستهمدیریتمحمد حاجی زادآقای ابراهیمیجدول آرایش ترمی
22برنامه ريزي درسيکارشناسی ارشدمدیریتمحمد حاجی زادخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
23تحقيقات آموزشيکارشناسی ارشدمدیریتمحمد حاجی زادخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
26تكنولوژي آموزشيکارشناسی ارشدمدیریتمحمد حاجی زادخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
27مديريت آموزشيکارشناسی ارشدمدیریتمحمد حاجی زادخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
31علوم تربيتيکارشناسی پیوستهمدیریتمحمد حاجی زادخانم کوچکیجدول آرایش ترمی
44آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناسی ارشدمدیریتمحمد حاجی زادخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
51آموزش ابتدایی ورودی مهرکارشناسی ناپیوستهمدیریتمحمد حاجی زادخانم کوچکیجدول آرایش ترمی
52آموزش ابتدایی ورودی بهمنکارشناسی ناپیوستهمدیریتمحمد حاجی زادخانم کوچکیجدول آرایش ترمی
2صنايع فلزي گرايش جوشكاري _شاخه كار و دانشکاردانی پیوستهمعماریمهدی علیزاده نوذریآقای ابراهیمیجدول آرایش ترمی
5نقشه كشي معماري_شاخه كار و دانشکاردانی پیوستهمعماریمهدی علیزاده نوذریآقای ابراهیمیجدول آرایش ترمی
6معماریکارشناسی ناپیوستهعمران و معماریمهدی علیزاده نوذریخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
7نقشه كشي معماري_شاخه فنی و حرفه ایکاردانی پیوستهمعماریمهدی علیزاده نوذریآقای ابراهیمیجدول آرایش ترمی
11عمران _ شاخه كار و دانشکاردانی پیوستهعمران و معماریمهدی علیزاده نوذریآقای ابراهیمیجدول آرایش ترمی
12صنايع فلزي گرايش جوشكاري_شاخه فني و حرفه ايکاردانی پیوستهعمران و معماریمهدی علیزاده نوذریآقای ابراهیمیجدول آرایش ترمی
13نقشه برداری ورودی 97 به بعدکارشناسی ناپیوستهعمران و معماریمهدی علیزاده نوذریخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
19مهندسي معماريکارشناسی پیوستهمعماریمهدی علیزاده نوذریحانم آهنگریجدول آرایش ترمی
24مهندسی عمرانکارشناسی پیوستهعمران و معماریمهدی علیزاده نوذریخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
29مهندسی اجرایی عمرانکارشناسی ناپیوستهعمران و معماریمهدی علیزاده نوذریخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
38مهندسي معماريکارشناسی ناپیوستهمعماریمهدی علیزاده نوذریخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
41مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتيکارشناسی ناپیوستهبرق و تاسیساتمهدی علیزاده نوذریخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
42مهندسي نقشه برداري تا قبل از 97کارشناسی ناپیوستهعمرانمهدی علیزاده نوذریخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
43مهندسي نقشه برداري ورودي 97 به بعدکارشناسی ناپیوستهعمران و معماریمهدی علیزاده نوذریخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
45عمران شاخه فنی و حرفه ایکاردانی پیوستهعمران و معماریمهدی علیزاده نوذریآقای ابراهیمیجدول آرایش ترمی
46نقشه برداریکاردانی پیوستهعمران و معماریمهدی علیزاده نوذریآقای ابراهیمیجدول آرایش ترمی
54مهندسی حرفه ای معماریکارشناسی ناپیوستهعمران و معماریمهدی علیزاده نوذریخانم آهنگریجدول آرایش ترمی
1حسابداریکاردانی پیوستهحسابداریکیوان اکبرپورآقای ابراهیمیجدول آرایش ترمی
4حسابداریکارشناسی پیوستهحسابداریکیوان اکبرپورخانم کوچکیجدول آرایش ترمی
9كارشناسي پيوسته حسابداري ورودي 90 تا 95کارشناسی پیوستهحسابداریکیوان اکبرپورخانم کوچکیجدول آرایش ترمی
17حسابداريکاردانی ناپیوستهحسابداریکیوان اکبرپورخانم کوچکیجدول آرایش ترمی
37حسابداريکارشناسی ناپیوستهحسابداریکیوان اکبرپورخانم کوچکیجدول آرایش ترمی
53حسابداری ورودی 1400کارشناسی ناپیوستهحسابداریکیوان اکبرپورخانم کوچکیجدول آرایش ترمی
61حسابداری ورودی 1400کارشناسی پیوستهحسابداریکیوان اکبرپورخانم کوچکیجدول آرایش ترمی
×

پیام