کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3440 6000

تقویم آموزشی دانشگاه

دانشجويان محترم می بايست ضمن رعايت مقررات آموزشی(رعایت پیش نیاز و پس نیاز دروس طبق چارت رشته و همچنین رعایت سقف واحد)، برابر برنامه تعيين شده با مراجعه به سايت دانشگاه انتخاب واحد نمايند.

نیمسال انتخاب واحد کلاس ها حذف و اضافه امتحانات
1400-11400/06/01 لغایت 1400/06/311400/07/01 لغایت لغایت لغایت

توجه: انتخاب واحد به صورت اينترنتی و صرفاً در زمان های ياد شده انجام می پذيرد.

تذکر مهم: با توجه به استانی شدن دانشگاه آزاد اسلامی، زمانهای اعلام شده قابل تمدید نمی باشد.

اداره آموزش و پژوهش
×

پیام