دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا، Islamic Azad University Neka Branch
Home Mail us RSS-feed
011-3477-5442

تصاویر

قابل توجه دانشجويان محترم کليه رشته ها:

بدين وسيله برنامه انتخاب واحد نيمسال اول 98-97، به شرح جدول ذيل اعلام می گردد. دانشجويان محترم می بايست ضمن رعايت مقررات آموزشی(رعایت پیش نیاز و پس نیاز دروس طبق چارت رشته و همچنین رعایت سقف واحد برابر برنامه تعيين شده با مراجعه به سايت دانشگاه انتخاب واحد نمايند.

 

تاریخ انتخاب واحد

10/06/1397 لغایت 21/06/1397

زمانبندی کلاس ها

24/06/1397 لغایت 13/10/1397

تاریخ حذف و اضافه

07/07/1397 لغایت 12/07/1397

تاریخ امتحانات

15/10/1397 لغایت 27/10/1397

 

توجه: انتخاب واحد به صورت اينترنتی و صرفاً در زمان های ياد شده انجام
می
پذيرد. برای کسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه به نشانی www.iauneka.ac.ir مراجعه فرمائيد.

تذکر مهم: با توجه به استانی شدن دانشگاه آزاد اسلامی، زمانهای اعلام شده قابل تمدید نمی باشد.

بیشترکمتر

JavaScript
0