دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا، Islamic Azad University Neka Branch
Home Mail us RSS-feed
011-3477-5442

تصاویر
احمد آزادی
گروه برق

نام گروه:برق

مقطع: کاردانی - کارشناسی

نام مدیر گروه: مهندی احمد آزادی

نام کارشناس مربوطه:

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید
بیشترکمتر

اعضای گروه:

تصویر نام و نام خانوادگی
احمد آزادی مهندس احمد آزادی (مدیر گروه)
علی زعفری مهندی علی زعفری
مهندس محمد فیروزیان
مهندس سید جعفر فاضلیچارت درسی:


فرمهای مورد نیاز:
 

JavaScript
0