دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا، Islamic Azad University Neka Branch
Home Mail us RSS-feed
011-3477-5442

تصاویر
گروههای آموزشی

کامپیوتر - برق - عمران - حسابداری - مدیریت و روانشناسی - معارف اسلامی- ارشد تحقیقات آموزشی


نام گروه آموزشی نام مدیر گروه رشته های مرتبط
ارشد تحقیقات آموزشی دکتر ابوالقاسم برسمانی کارشناسی ارشد- تحقیقات آموزشی
برق دکتر احمد آزادی  
حسابداری دکتر عباس رمضانزاده حسابداری
عمران دکتر امین مالدار کاردانی پیوسته ساختمان (کارهای عمومی ساختمان)
کاردانی ناپیوسته ساختمان (کارهای عمومی ساختمان)
کاردانی ناپیوسته عمران (زیرسازی راه)
کارشناسی ناپیوسته- مهندسی اجرایی عمران
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران- عمران
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان
کامپیوتر دکتر مجید سهیلی
 
کاردانی پیوسته کامپیوتر- نرم افزار
کاردانی ناپیوسته کامپیوتر- نرم افزار
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی- نرم افزارکامپیوتر
کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
علوم پایه و دروس عمومی و تربیت بدنی دکتر رحمت درزی  
مدیریت و روانشناسی دکتر ابوالقاسم بریمانی  
معارف اسلامی دکتر حسین باقری  
بیشترکمتر

JavaScript
0